Personalistika a mzdy

  • Vedenie osobnej evidencie zamestnancov, spolupracovníkov a uchádzačov o zamestnanie.
  • Integrované a previazané riešenie mzdovej agendy akejkoľvek spoločnosti.
  • Načítanie vstupov pre mesačné spracovanie miezd z dochádzkových systémov.
  • Sledovanie kvalifikácie osôb a automatické upozorňovanie na nutnosť jej obnovenia.

Databáza zamestnancov

Informačný systém K2 obsahuje podrobnú evidenciu osobných dát zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a ďalších údajov v rozsahu i nad rámec zákonnej povinnosti. U zamestnancov je zároveň možné evidovať aj pracovné zmluvy, vzdelanie a predchádzajúce zamestnania a podľa príslušných kritérií zoznamy triediť.

Evidencia kvalifikácií

Okrem klasickej evidencie zamestnancov obsahuje Informačný systém K2 tiež evidenciu kvalifikácií, ktorá okrem iného zaznamenáva napríklad školenia, rekvalifikácie či lekárske prehliadky. Môžete tak sledovať typy akcií, účastníkov, periodicitu, miesto konania či aktuálny stav. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež následné vyhodnotenie akcií (napríklad podľa obsahu, cieľa či nákladov) alebo stanovenie nápravných opatrení.

Výpočet miezd

Modul obsahuje prepracovaný systém evidencie pracovnej doby, ktorý začína automatickou tvorbou plánovacích kalendárov a individuálnych kalendárov pre každého zamestnanca. Končí potom pri výpočte mzdy ich konfrontáciou so zadanými mzdovými zložkami. Počíta sa s maximálnou automatizáciou všetkých činností, avšak i s možnosťou ručných zásahov na všetkých úrovniach procesu.

Zníženie chybovosti výpočtov

V systéme je možné určiť povinnosť vyplnenia určitých polí a ich následnú kontrolu a znížiť tak možnosť tvorby chýb pri spracovávaní miezd. Konkrétne je zo mzdových výpočtov kladený dôraz na možnosť ľubovoľného opakovania kontrolných výpočtov pri mesačnom spracovaní miezd (po jednom i viacerých zamestnancoch), po ktorom nasledujú chybové hlásenia a kontrolné zostavy. Medzi ďalšie výpočty napríklad patrí výpočet záloh na mzdu, prepočet priemerov pre náhradu mzdy či ročné spracovanie.

Legislatíva a prístupové práva

V oblasti miezd sú primárne evidované všetky potrebné mzdové údaje, ktoré vždy zodpovedajú zákonným predpisom. Vďaka parametrizácii výpočtu je v prípade legislatívnych zmien zabezpečená aktualizácia s minimálnym zásahom do jadra systému. Prezeranie, zápis, zmena a vyhodnotenie údajov, rovnako ako prístup k údajom podlieha vo výstupných súboroch prideleniu príslušných prístupových práv.

Komunikácia s úradmi

Informačný systém K2 komunikuje so štátnou správou v rámci všetkých predpísaných tlačív. Podporuje predovšetkým elektronickú komunikáciu ako vo sfére sociálneho zabezpečenia, tak aj pre zdravotné poisťovne a daňovú správu. Všetky formuláre je možné uložiť v predpísanej forme súborov s použitím komunikačného modulu PortLink (firmy NZ Servis spol. s r. o.), prípadne zvoliť vlastné riešenie.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás