Vnútorný oznamovací systém skupiny K2

V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 zo dňa 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenia práva Únie bol v rámci skupiny firiem K2 nastavený vnútorný oznamovací systém na oznamovanie protiprávneho konania v zmysle Smernice.

Oznamovateľom v zmysle Smernice je fyzická osoba, ktorá sa v súvislosti s prácou alebo inou obdobnou činnosťou dozvedela o protiprávnom konaní, ktoré porušuje právny predpis spadajúci do jednej z oblastí vymedzených Smernicou. Konkrétne únijné predpisy, ktorých sa porušenie musí týkať, sú vymenované v prílohách Smernice. Ich kompletný zoznam je uvedený na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti Českej republiky.

Oznámenie spĺňajúce kritéria Smernice je možné podať v listinnej podobe na adresu: K2 Capital SE, Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, Obálka musí byť označená: „NEOTVÁRAŤ – VOS“.