Vnútorný oznamovací systém skupiny K2

V súlade so zákonmi 54/2019 Z. z.189/2023 Z. z. (ďalej len Zákon) bol v rámci skupiny firiem K2 nastavený vnútorný oznamovací systém na oznamovanie protiprávneho konania v zmysle Zákona.

Oznamovateľom v zmysle je fyzická osoba, ktorá sa v súvislosti s prácou alebo inou obdobnou činnosťou dozvedela o protiprávnom konaní, ktoré porušuje právny predpis spadajúci do jednej z oblastí vymedzené Zákonom. Konkrétne porušenie práva, ktorých sa musí týkať, sú vymenované v Zákone.

Oznamovateľ by vzhľadom na okolnosti a informácie, ktoré má k dispozícii v čase oznámenia, mal mať dostatočné dôvody domnievať sa, že ním oznamované či zverejňované skutočnosti sú pravdivé. Nedá sa teda oznamovať skutočnosti vedome nepravdivé. Takéto konanie môže byť sankcionované.

Pri získavaní dokladov dokladujúcich oznamované skutočnosti by sa oznamovateľ nemal dopustiť konania, ktoré by mohlo mať charakter trestného činu.

Oznamovateľ ďalej berie na vedomie, že spoločnosť K2 bude zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje Oznamovateľa uvedené v jeho Oznámení. Právnym dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zákonom stanovenej povinnosti.

V rámci skupiny firiem K2 výslovne vylučujeme prijímanie oznámení, ktoré:

  • neobsahuje údaje, z ktorých možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa podľa ustanovenia § 3 ods. 2 Zákona
  • urobila iná osoba, než ktorá pre niektorú zo spoločností skupiny K2 vykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť podľa § 2 ods. f)  Zákona

Oznámenie spĺňajúce kritéria Zákona je možné podať:

  • V listinnej podobe na adresu: K2Capital SE, Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, Obálka musí byť označená: „NEOTVÁRAŤ – VOS“.
  • Ústne zavolaním na telefónne číslo (+420) 581 587 617, ktoré je smerované na Bezpečnostného riaditeľa.