Informačný systém pomáha s riadením celého holdingu

K2 umožňuje komplexné riadenie holdingovej ekonomiky, a to nielen v Česku, ale cez viac krajín.

Kuboušek logo

8 rokov s IS K2
105 používateľov pracuje denne v K2
38 miliónov € ročný obrat

Kuboušek - budova

Rozsah implementácie K2 vo firme KUBOUŠEK EU holding

Kuboušek produktInformačný systém K2 je v spoločnosti KUBOUŠEK EU holding integrovaný do všetkých podnikových činností – počnúc ponukovým riadením a sledovaním obchodných príležitostí. Veľkou pridanou hodnotou je využitie synergie vlastných firiem v rámci jedného mandanta na zdieľanie dát a číselníkov v informačnom systéme. K2 umožňuje komplexné riadenie holdingovej ekonomiky, a to nielen v Česku, ale aj vo viacerých krajinách. V holdingu tiež využívajú všetky dostupné analytické nástroje na vyhodnocovanie a reporting v K2.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

Kuboušek vývoj

 • Šablóny tlačových zostáv v jazykových mutáciách na mieru.
 • Sledovanie jednotlivých kontraktov na dodávky strojov nielen ekonomicky, ale aj vrátane nadväzujúcej starostlivosti voči strojom.
 • Využívanie krokov workflow K2 pre kľúčové procesy.
 • Riešenie servisu strojov, zariadení a dodávok náhradných dielov a spotrebného materiálu.
 • Dohľadateľnosť sériových čísel a ich vzniku.
 • Dátový prehľad o plnení zákaziek namiesto tlačových zoznamov.
 • Intrastat súčasťou riešení priamo z K2.
 • Využitie online čítačiek nielen na bežnú prevádzku pri príjme a expedícii, ale aj na inventúry.
 • Kniha strojov a zariadení – evidencia predaných strojov vrátane sledovania histórie z pohľadu reklamácií, opráv a servisu.
 • Plánovanie výjazdu servisných technikov.
 • E-shop na platforme K2.

„Na tejto implementácii si najviac cením integráciu všetkých činností do jedného systému, a predovšetkým metodický posun operatívneho riadenia z učtárne do jednotlivých prevádzok a divízií. Ekonomické oddelenie tak iba kontroluje a dozerá na dodržiavanie pravidiel, ale ekonomika prevádzky sa riadi a kontroluje už na úrovni riešení jednotlivých obchodných prípadov. Táto zdanlivo nepatrná zmena znamenala veľký posun zodpovednosti za vkladané dáta, za prefakturáciu medzi strediskami a za adresnosť jednotlivých rozhodnutí. Dnes, kedy je systém zavedený, perfektne funguje kontrola medzi verziami ponúk, predajnou verziou a kontrolou plnenia jej realizácie z pohľadu strojov a tovaru, tak aj rozpočtov práce a subdodávok.“

Martin Běhůnek, projektový manažér K2

„Kľúčové rozhodnutie zlúčiť všetky naše firmy pod jedného mandanta sa nám bohato vyplatilo. Máme teraz oveľa lepší prehľad o celej skupine z jedného miesta. Zásadným pokrokom je možnosť využiť zdieľané číselníky a reporting cez všetky dáta. To nám umožnilo výrazne znížiť administratívne náklady a nakopnúť nás k vyššej produktivite.“

Ivan Kuboušek, prezident KUBOUŠEK EU holding, a. s.

Kontaktujte nás