Riadený sklad (WMS)

  • Prehľad o skladových zásobách na všetkých vašich skladoch skutočne on-line a bez chýb.
  • Podpora riadenia skladov pomocou čítačky čiarových kódov.
  • Integrácia myšlienok a nástrojov riadeného skladu priamo do informačného systému.
  • Minimalizácia ležiakov na sklade pomocou predikčných nástrojov a analýz.

Prehľad o skladových pohyboch

Primárnou funkciou je prehľadná a presná evidencia všetkých skladových pohybov a skladových položiek na tzv. karte tovaru. Tá obsahuje základné údaje, ako sú cena, jednotka, rozmery či hmotnosť, ale to pravé know-how spočíva až v podrobnejšej evidencii podľa šarží, ktorá umožňuje identifikáciu položiek skrz celým systémom. Výsledkom je precízny prehľad o stavoch i pohyboch na skladoch a automatické vyhodnocovanie kľúčových údajov.

Prevodky a sprievodky

V rámci skladovej evidencie sú využívané dva vnútorné doklady – pre pohyb medzi jednotlivými skladmi je to prevodka a pre výrobu sprievodka. Vďaka znázorneniu stavov na skladoch evidujeme jednak tovar zadaný (blokovaný), tak aj rezervovaný (požadovaný), objednaný či inak definovaný. Ako ďalšie triediace kritériá je možné použiť množiny priradených vlastností, ako sú rozmery, farba, povrchová úprava, balenie, prevedenie, veľkosť, materiál a podobne.

Kontrola skladového hospodárstva

Výhodou detailnej evidencie skladových pohybov až na položku je možný rozpad skladovej evidencie na príslušné doklady, ktoré danú položku obsahujú (príjemky, výdajky, rezervačné listy atď.). Daný rozpad spolu so súhrnnými údajmi skladových položiek systém následne využíva nielen pre plánovanie, navrhovanie či automatizáciu objednávok, ale tiež pre efektívnu kontrolu skladového hospodárstva.

Úzke miesta v skladovom hospodárení

Plánované pohyby a požiadavky na tovar (obraty, stavy skladov k dátumu, minimá, maximá, ležiaky, vyhodnotenia, história, obrátka) s uvedeným množstvom, termínom a adresátom sú zoskupené do takzvaného pokrytia položky. Spustením grafického zobrazenia týchto plánovaných pohybov získate prehľadné znázornenie úzkych miest v riadení skladového hospodárstva. Funkciu Pokrytie položky môžeme zobraziť ako zo skladu, tak aj z predaja, nákupu alebo výroby.

Oceňovanie skladov

Jednotlivé sklady je možné oceňovať pevnou cenou, kĺzavým priemerom alebo metódou FIFO. V prípade potreby opravenia pohybu, či už z hľadiska množstva alebo ceny, umožňuje IS K2 spustiť mechanizmus prepočtu skladov, ktorý spätne prepočíta a dosadí do všetkých pohybov aktuálnu skladovú cenu a precení všetky výdaje.

Princípy riadeného skladu

Informačný systém K2 podporuje riadenie skladu pomocou čítačiek čiarových kódov a má integrované základné princípy známe z WMS systémov. Odpadá tak problematická komunikácia medzi systémami a informácie o skladových zásobách tak máte skutočne neustále bez chýb a on-line. Do procesov príjmov a výdajov je možné navyše jednoducho zahrnúť i analytické vyhodnocovanie, písanie zákazníckych skriptov či definovanie workflow procesov.

Predikcia skladových zásob

Na základe historických dát vie Informačný systém K2 odhadnúť potrebné skladové zásoby pre vybrané obdobie. Pri správnom nastavení je tak systém schopný minimalizovať takzvané ležiaky a ušetriť tak firmám veľké objemy financií ročne.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás