Výpočty miezd podľa skutočne odvedenej práce

Informačný systém K2 pomáha vo firme Dřevotvar s férovým odmeňovaním.

Logo Dřevotvar

17 rokov s IS K2
28 užívateľov denne pracuje v K2
6,5 miliónov € ročný obrat
1,5 miliónov vyrobených varešiek ročne

Rozsah implementácie K2 v družstve Dřevotvar

VesakInformačný systém K2 bol implementovaný v celej spoločnosti a sa v ňom dnes odbavujú všetky agendy potrebné na chod firmy. Vo výrobe je systém K2 napojený na MES systém Pharis. Všetky zdrojové dáta poskytuje IS K2 Pharisu. Naspäť získava informácie o odvodoch práce a materiáloch.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

Drevotvar

  • Napojenie na MES systém Pharis.
  • Implementácia nástroja na následné ručné korekcie materiálov z odvodov.
  • Predbežné plánovanie výroby v K2.
  • Plánovanie potreby materiálov pre výrobu – MRP.
  • Výpočet miezd pracovníkov podľa odvodov práce získaných z MES systému.

„Najdôležitejšou funkcionalitou, ktorá bola v Dřevotvare riešená, je online prepojenie medzi informačným systémom K2 a MES Pharis. Všetky zdrojové údaje, t. j. stroje, materiály, operácie a pracovníci, sa spravujú v systéme K2 a pri každej zmene sa tieto informácie prenesú do systému Pharis. Následne sa informácie o každej úlohe prenesú späť do K2, načíta sa pracovník a čas strávený na úlohe a vloží sa materiál podľa plánu v prípade. K2 potom na základe týchto údajov vypočíta návrh mzdy pre pracovníka.“

Juraj Hruda, konzultant K2

„V roku 2002 sme potrebovali zaistiť podrobnejší prehľad o kľúčových procesoch našej firmy a tiež technologicky zaistiť stabilitu nášho firemného IT prostredia. Prechod z existujúcich DOS systémov na platformu Windows bol neodkladný. Po dôkladnom preskúmaní trhu s informačnými systémami sme sa rozhodli pre IS K2, ktorý nás presvedčil svojou prehľadnosťou, užívateľskou prívetivosťou a rozšíriteľnosťou.
V K2 spracujeme TPV a strednodobé naplánovanie výroby, ktoré sa prenášajú do MES Pharis. Ten slúži na dielenské riadenie výroby a zber potrebných dát. Dáta pozbierané z výroby sa posielajú online do K2 na ďalšie spracovanie.“

Ing. Lukáš Bednář, ekonomický riaditeľ

Kontaktujte nás