Výroba

  • Plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie akejkoľvek výroby v rôznych odboroch už v rámci štandardnej inštalácie.
  • Sledujte jednotlivé operácie v čase pomocou prehľadných ganttových diagramov.
  • Vyhodnocujte efektivitu výrobných procesov a porovnávajte plán so skutočnosťou.
  • Pracujte s dokladmi navrhnutými pre implementáciu systému riadenia kvality.

Bohatá funkcionalita už v štandarde

Spoločné a univerzálne prvky vyskytujúce sa v odlišných typoch výrob a rôznorodých odboroch implementujeme už do štandardu Informačného systému K2. Dôraz tiež kladieme na rýchlosť a veľkosť spracovávaných dát. Informačný systém K2 obsahuje všetky potrebné knihy a funkcie, ako sú operácie, zdroje, varianty technických postupov, výrobné príkazy, dispečer, plánovanie výroby, sprievodka či odvod hotových výrobkov.

Vytváranie technologických postupov

Informačný systém K2 zabezpečuje optimalizáciu uložených dát. Formuláre obsahujú jednak prehľadnú tabuľku operácií, zdrojov a položiek, a tiež strom operácií a polotovarov. Vlastný technologický postup je možné dodatočne upravovať či dopĺňať podľa aktuálnej potreby. Výhodou je možnosť vytvárať všetky postupy v rôznych variantoch predstavujúcich napríklad modely, prototypy, modernizácie alebo verzie.

Plánovanie a vizualizácia výroby

Najvýznamnejšou funkciou je Dispečer. Táto funkcia slúži k vytváraniu výrobných dokladov, plánovaniu a vizualizácii výroby. Prostredníctvom nej má obsluha k dispozícii aktuálne a požadované údaje nielen o pokrytí výroby materiálom a polotovarmi, ale aj o celkovej vyťaženosti výrobných zdrojov. Zároveň môže prehľadne znázorňovať operácie a sprievodky v čase pomocou Ganttovho diagramu.

Porovnanie plánu so skutočnosťou

Dôležitým aspektom každej výroby je porovnanie plánu so skutočnosťou (napr. množstva, nákladov, času). Preto evidujeme všetky výrobné doklady potrebné k dávkovému zhotoveniu výrobku do prehľadnej stromovej štruktúry s názvom Kniha výrobných príkazov. Tá má schopnosť rozpadu až na úroveň jednotlivých položiek výrobného stromu a je jednoduchým, ale účinným kontrolným mechanizmom.

Stráženie kapacít

K zisťovaniu najbližšieho možného termínu dokončenia výroby, prípadne dátumu nutného začiatku výroby, sú najčastejšie používané prepočty zobrazované pomocou Ganttovho diagramu. Pomocou väzby na konkrétnu výrobnú sprievodku predstavujúcu kapacitnú požiadavku v zobrazovanom pláne je možné priamo v príprave výroby robiť zmeny, ktoré sa okamžite premietnu do grafu.

Kalkulácia výrobku

Každá skupina výrobkov má vlastný kalkulačný vzorec, ktorý je založený na oceňovaní jednotlivých krokov technologického plánu. Ocenenie je možné dosadením skutočných cien do kalkulačného vzorca podľa šarží, použitím pevných cien tovaru alebo dosadením skladových priemerov. Evidovaním všetkých vstupov s udaním šarže je možné nielen kalkulovať konkrétny kus, ale aj spätne dokladovať, z čoho bol konkrétny výrobok zhotovený, a kto sa na jeho výrobe podieľal.

Automatizácia pomocou čiarových kódov

Vkladanie informácií do systému je možné automatizovať využitím čiarových kódov, ideálne v kombinácii s dochádzkových systémom. Vložené dáta pri potvrdzovaní ukončených operácií identifikujú pracovníka, pracovisko i úkon a spotrebu. Postupným odvádzaním výroby vzniká on-line porovnanie plánovaných a skutočných hodnôt.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás