Ekonomika a účtovníctvo

  • Účtovanie a kontrola dokladov a zostavovanie ľubovoľných účtovných výkazov.
  • On-line prehľad a automatizácia navádzania platieb a platobných príkazov.
  • Vedenie ľubovoľného množstva pokladničných kníh v rôznych menách.
  • Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého i drobného majetku.

Zaúčtovanie dokladov

Základom pre zaúčtovanie je hromadné spracovanie dokladov prostredníctvom vzorových akontácií. Po zaúčtovaní zostáva k dispozícií úplná previazanosť účtovných dokladov s osobnou sférou – z faktúry sa tak napríklad stlačením klávesy prenesiete do účtovného denníku a naopak. Účtovať je možné aj do viacerých periód, bez nutnosti predchádzajúcu periódu uzatvárať.

Opravy a kontroly dokladov

Informačný systém K2 umožňuje ľubovoľné množstvo opráv, pokiaľ nie je uzatvorené účtovné obdobie. Dôraz je kladený na niekoľkonásobnú kontrolu – od párovania cez kontroly zaúčtovania až po krížové kontroly. A to vrátane trvalého stráženia dodatočných zásahov a opráv, ktoré Informačný systém K2 ihneď signalizuje pomocou zvolenej operácie.

Ekonomické analýzy

Silným analytickým nástrojom je priame prepojenie jednotlivých účtov a ekonomických analýz do dátového skladu. Je tak možné vyhodnocovať obraty na účtoch po ľubovoľnej osi (napr. strediska, kódu zákazky, času, meny a ďalších). Súčasťou sú tiež ekonomické analýzy vyžadované našou legislatívou (Rozvaha, VZZ a ďalšie). A je možné si vytvárať ďalšie vlastné analýzy.

Komunikácia s bankami

Systém umožňuje vedenie ľubovoľného množstva bankových účtov a pokladní v rôznych menách. Komunikácia s bankami prebieha cez homebanking, a to pre všetky najvýznamnejšie bankové ústavy. Prostredníctvom bankových výpisov je možné registrovať platby faktúr bez nutnosti ich zaúčtovania, čím je zaručený okamžitý prehľad o zaplatení jednotlivých faktúr i stave pohľadávok a záväzkov.

Príkazy k úhrade

Príkazy k úhrade môžete vytvoriť nielen z faktúr, ale aj priamo z platobného kalendára. Navyše je možné automaticky znížiť platenú čiastku o dohodnuté percento podľa podmienok skonta. Na príkazoch k úhrade je možné platby na rovnaký účet sumovať do jednej čiastky, čo znižuje poplatky (hlavne u zahraničných platieb). Pri importe bankového výpisu je potom takáto platba automaticky rozdelená k jednotlivým faktúram.

Vymáhanie pohľadávok

Systém vie podľa zadaných kritérií vybrať nezaplatené faktúry a vytvoriť k nim upomienky. Ku každej uskutočnenej platbe sa zobrazuje počet dní omeškania a vypočítava sa dielčie penále za neskorú platbu. Priebežne sa tiež počíta celkové penále a penále k dnešnému dňu, pričom tieto údaje môžu slúžiť k automatickému vytváraniu penalizačných faktúr.

Správa všetkých druhov majetku

Informačný systém K2 spravuje všetky bežne používané druhy majetku a vďaka parametrizácii údajov je možné celkovú škálu ďalej rozširovať. Využiť môžete výber prednastavených spôsobov odpisovania majetku, pričom samotné odpisovanie je riešené ak, aby uspokojovalo potreby slovenskej aj zahraničnej legislatívy.

Štruktúrovanie majetku

Majetok je triedený, sledovaný a evidovaný prostredníctvom kódov (napr. umiestnenie, stredisko, zákazka, tovar, referent atď.), pod ktorými je možné nielen účtovať, ale i evidenčne triediť. Pridaná hodnota však spočíva v možnosti podrobného štruktúrovania majetku, s ktorou získa používateľ prehľad o presnom umiestnení majetku a schopnosť ku konkrétnemu majetku priradiť napríklad prevádzkové náklady, čo ocení predovšetkým pri vyhodnocovaní majetku.

Predvoľby odpisovania

Informačný systém K2 obsahuje šesť základných predvolených typov odpisových plánov – zrýchlený, rovnomerný, časový, percentuálny, podielový a leasingový, pričom ich parametrickým nastavením je možné doplniť aj plány nové. Ku každému odpisovému plánu sa samozrejme evidujú aj ďalšie čiastky majúce vplyv na cenu majetku a výšku jednotlivých odpisov. Ich zadávanie ku konkrétnemu dátumu umožňuje podrobnú evidenciu a sledovanie histórie vplyvov na výšku odpisov.

Zachovanie kontinuity odpisovania

Vďaka rozlišovaniu dátumu začiatku odpisovania majetku, dňa zavedenia karty majetku do Informačného systému K2 a podrobnej evidencii čiastok už vytvorených oprávok je možné nadviazať na pôvodné odpisovanie v inom systéme a nastaviť odpisovanie tak, aby bola zachovaná kontinuita odpisov.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás