Personalistika a mzdy

  • Vedení osobní evidence zaměstnanců, spolupracovníků i uchazečů o zaměstnání.
  • Integrované a provázané řešení mzdové agendy jakékoliv společnosti.
  • Načítání vstupů pro měsíční zpracování mezd z docházkových systémů.
  • Sledování kvalifikací osob a automatické upozorňení na nutnost jejich obnovení.

Databáze zaměstnanců

Informační systém K2 obsahuje podrobnou evidenci osobních dat zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a dalších údajů v rozsahu i nad rámec zákonné povinnosti. U zaměstnanců je zároveň možné evidovat také pracovní smlouvy, vzdělání a předchozí zaměstnání a podle příslušných kritérii seznamy třídit.

Evidence kvalifikací

Kromě klasické evidence zaměstnanců obsahuje Informační systém K2 také evidenci kvalifikací, která mimo jiné zaznamenává například školení, rekvalifikace či lékařské prohlídky. Můžete tak sledovat typy akcí, účastníky, periodicitu, místa konání či aktuální stav. Nedílnou součástí je také následné vyhodnocení akcí (například podle obsahu, cíle či nákladů) nebo stanovení nápravných opatření.

Výpočet mezd

Modul obsahuje propracovaný systém evidence pracovní doby, který začíná automatickou tvorbou plánovacích kalendářů a individuálních kalendářů pro každého zaměstnance. Končí pak při výpočtu mzdy jejich konfrontací se zadanými mzdovými složkami. Počítejte s maximální automatizací všech činností, avšak i s možností ručních zásahů na všech úrovních procesu.

Snížení chybovosti výpočtů

V systému je možné určit povinnost vyplnění určitých polí i jejich následnou kontrolu a snížit tak možnosti tvorby chyb při zpracování mezd. Konkrétně je ze mzdových výpočtů kladen důraz na možnost libovolného opakování kontrolních výpočtů při měsíčním zpracování mezd (po jednom i více zaměstnancích), po kterém následují chybová hlášení a kontrolní sestavy. Mezi další výpočty například patří výpočet záloh na mzdu, přepočet průměrů pro náhrady mzdy či roční zpracování.

Legislativa a přístupová práva

V oblasti mezd jsou primárně evidovány veškeré potřebné mzdové údaje, které vždy plně odpovídají zákonným předpisům. Díky parametrizaci výpočtu je v případě legislativních změn zajištěna aktualizace s minimálním zásahem do jádra systému. Prohlížení, zápis, změna a vyhodnocení údajů, stejně jako přístup k údajům podléhá ve výstupních souborech přidělení příslušných přístupových práv.

Komunikace s úřady

Informační systém K2 komunikuje se státní správou v rámci všech předepsaných tiskopisů. Podporuje pak především elektronickou komunikaci jak ve sféře sociálního zabezpečení, taki pro zdravotní pojišťovny a českou daňovou správu. Veškeré formuláře je možné uložit v předepsané formě souborů s použitím komunikačního modulu PortLink (firmy NZ Servis spol. s r.o.), případně zvolit řešení vlastní.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás