Vnitřní oznamovací systém skupiny K2

V souladu se zákonem 171/2023 Sb. (dále jen Zákon) byl v rámci skupiny firem K2 nastaven vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu Zákona.

Oznamovatelem ve smyslu Zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem. Konkrétní porušení práva, jichž se musí týkat, jsou vyjmenovány v Zákoně. 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel dále bere na vědomí, že společnost K2 bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Oznamovatele uvedené v jeho Oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti.

V rámci skupiny firem K2 výslovně vylučujeme přijímání oznámení, které:

  • neobsahuje údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele dle ustanovení § 4 odst. 3 Zákona
  • učinila jiná osoba, než která pro některou ze společností skupiny K2 vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona

Oznámení splňující kritéria Zákona je možné podat:

  • V listinné podobě na adresu: K2Capital SE, Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, Obálka musí být označena: „NEOTVÍRAT – VOS“.
  • Ústně zavoláním na telefonní číslo 581 587 617, které je směrováno na Bezpečnostního ředitele.