Výroba

  • Plánování, realizace a vyhodnocení jakékoli výroby různých oborů již v rámci standrdní instalace.
  • Sledujte jednotlivé operace v čase pomocí přehledných ganttových diagramů.
  • Vyhodnocujte efektivitu výrobních procesů a srovnávejte plán se skutečností.
  • Pracujte s doklady navrženými
pro implementaci systému řízení jakosti.

Bohatá funkčnost standardu

Společné a univerzální prvky vyskytující se v odlišných typech výroby a různorodých oborech implementujeme již do standardu Informačního systému K2. Důraz klademe také na rychlost
a velikost zpracovávaných dat. Informační systém K2 obsahuje všechny potřebné knihy a funkce, jako jsou operace, zdroje, variantní technologické postupy, výrobní příkazy, dispečer, plánování výroby, průvodka či odvod hotových výrobků.

Vytváření technologických postupů

Informační systém K2 zajišťuje optimalizaci uložení dat. Formuláře obsahují jak přehlednou tabulku operací, zdrojů a položek, tak i strom operací a polotovarů. Vlastní technologický postup je možné dodatečně upravovat či doplňovat podle aktuální potřeby. Výhodou je možnost tvořit všechny postupy v různých variantách představujících například modely, prototypy, modernizace či verze.

Plánování a vizualizace výroby

Nejvýznamnější funkcí je Dispečer, která primárně slouží k vytváření výrobních dokladů, plánování a vizualizaci výroby. Prostřednictvím této funkce má obsluha k dispozici aktuální a požadované údaje nejen o pokrytí výroby materiálem a polotovary, ale i o celkovém vytížení výrobních zdrojů. Zároveň může přehledně znázorňovat operace a průvodky v čase pomocí Ganttova diagramu.

Srovnání plánu se skutečností

Důležitým aspektem každé výroby je srovnání plánu se skutečností (např. množství, náklady, čas). Proto evidujeme všechny výrobní doklady potřebné k dávkovému zhotovení výrobku do přehledné stromové struktury s názvem Kniha výrobních příkazů. Ta má schopnost rozpadu až na úroveň jednotlivých položek výrobního stromu a je jednoduchým, ale účinným kontrolním mechanismem.

Hlídání kapacit

K zjišťování nejbližšího možného termínu dokončení výroby, případně data nutného k zahájení výroby, jsou nejčastěji využívány propočty zobrazované pomocí Ganttova diagramu. Pomocí vazby na konkrétní výrobní průvodku představující kapacitní požadavek v zobrazovaném plánu je možné přímo provádět změny v přípravě výroby, které se okamžitě promítnou do grafu.

Kalkulace výrobku

Každá skupina výrobků má vlastní kalkulační vzorec, který je založen na ocenňování jednotlivých kroků technologického plánu. Ocenění
je možné dosazením skutečných cen do kalkulačního vzorce podle šarží, použitím pevných cen zboží nebo dosazením skladových průměrů. Evidováním všech vstupů s udáním šarže lze nejen kalkulovat konkrétní kus, ale i zpětně dokladovat, z čeho byl konkrétní výrobek zhotoven, a kdo se na jeho výrobě podílel.

Automatizace pomocí čárových kódů

Vkládání informací do systému je možné automatizovat využitím čárových kódů, ideálně v kombinaci s docházkovým systémem. Vložená data při potvrzování ukončených operací identifikují pracovníka, pracoviště i provedený úkon a spotřebu. Postupným odváděním výroby vzniká on-line porovnání plánovaných a skutečných hodnot.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás