Ekonomika a účetnictví

  • Účtování a kontrola dokladů a sestavování libovolných účetních výkazů.
  • On-line přehled a automatizace navádění plateb a platebních příkazů.
  • Vedení libovolného množství pokladních knih v různých měnách.
  • Evidenci, odepisování a účtování dlouhodobého i drobného majetku.

Zaúčtování dokladů

Základem pro zaúčtování je hromadné zpracování dokladů prostřednictvím vzorových kontací. Po zaúčtování zůstává k dispozici úplná provázanost účetních dokladů s obchodní sférou - z faktury se tak například stisknutím klávesy přenesete do účetního deníku a naopak. Účtovat je možné i do více period, aniž by bylo nutno předešlou periodu uzavírat.

Opravy a kontroly dokladů

Infromační systém K2 umožňuje libovolné množství oprav, pokud není uzavřeno účetní období. Důraz je také kladen na několikanásobnou kontrolu – od párování přes kontroly zaúčtování až po křížové kontroly. A to včetně trvalého hlídání dodatečných zásahů a oprav, které Informační systém K2 ihned signalizuje pomocí symbolů zvolené operace.

Ekonomické analýzy

Mocným analytickým nástrojem je přímé propojení jednotlivých účtů a ekonomických analýz do datového skladu. Je tak možné vyhodnocovat obraty na účtech přes libovolnou osu (např. střediska, kódy zakázek, čas, měny a další). Součástí jsou také ekonomické analýzy vyžadované naší legislativou (Rozvaha, VZZ a další). A je možné si vytvářet další vlastní analýzy.

Komunikace s bankami

Systém umožňuje vedení libovolného množství bankovních účtů a pokladen v různých měnách. Komunikace s bankami probíhá přes homebanking, a to pro všechny nejvýznamnější bankovní ústavy. Prostřednictvím bankovních výpisů lze registrovat platby faktur bez nutnosti jejich zaúčtování, čímž je zaručen okamžitý přehled
o zaplacení jednotlivých faktur i stavu pohledávek a závazků.

Příkazy k úhradě

Příkazy k úhradě můžete vytvořit nejen z faktur, ale i přímo z platebního kalendáře. Automaticky je navíc možné snížit placenou částku o dohodnuté procento dle podmínek skonta. Na příkazech k úhradě lze platby na stejný účet sumovat do jedné částky, což snižuje poplatky (zejména u zahraničních plateb). Při importu bankovního výpisu je pak taková platba automaticky rozdělena k jednotlivým fakturám.

Vymáhání pohledávek

Systém podle zadaných kritérií umí vybrat nezaplacené faktury a k nim vytvořit upomínky. Ke každé uskutečněné platbě se zobrazuje počet dnů prodlení a vypočítává se dílčí penále za pozdní úhradu. Průběžně se počítá také penále celkem a penále dnes, přičemž tyto údaje mohou sloužit k automatickému vytváření penalizačních faktur.

Správa všech druhů majetku

Informační systém K2 spravuje všechny běžně používané druhy majetku a díky parametrizaci údajů je možné celkovou škálu ještě dále rozšiř. Využít můžete výběr přednastavených způsobů odpisování majetku, přičemž samotné odepisování je řešeno tak, aby uspokojovalo potřeby české i zahraniční legislativy.

Strukturování majetku

Majetek je tříděn, sledován a evidován prostřednictvím kódů (např. umístění, středisko, zakázka, zboží, referent atd.), pod kterými jej lze nejen účtovat, ale i evidenčně třídit. Přidaná hodnota však spočívá v možnosti podrobného strukturování majetku, se kterou získá uživatel přehled o přesném umístění majetku a schopnost ke konkrétnímu majetku přiřadit například provozní náklady, což ocení zejména při vyhodnocování majetku.

Předvolba odepisování

Informační systém K2 obsahuje šest základních předvolených typů odpisových plánů – zrychlený, rovnoměrný, časový, procentuální, podílový a leasingový, přičemž jejich parametrickým nastavením lze doplnit i plány nové. Ke každému odpisovému plánu se samostatně evidují i další částky mající vliv na cenu majetku a výši jednotlivých odpisů. Jejich zadávání k datu umožňuje podrobnou evidenci a sledování historie vlivů na výši odpisů.

Zachování kontinuity odepisování

Díky rozlišování data zahájení odepisování majetku, dne zavedení karty majetku do Informačního systému K2 a podrobné evidenci částek již vytvořených oprávek je možné navázat na původní odepisování v jiném systému a nastavit odepisování tak, aby byla zachována kontinuita odpisů.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás